กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ เทศบาล
พระราชบัญญัติ บริหารราชการเมืองพัทยา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ.2563
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒