กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ เทศบาล
พระราชบัญญัติ บริหารราชการเมืองพัทยา
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ.2563