กลุ่มเกษตรอินทรีย์…วิถีพระแท่น

กลุ่มเกษตรอินทรีย์…วิถีพระแท่น
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรอินทรีย์..วิถีพระแท่นโดยได้รับการสนับสนุนจาก นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ได้มีการจัดการประชุมสมาชิกนำโดย นางสาวณัฐกมล ต่ายคนอง รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้บริหารตำบลพระแท่น ร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์..วิถีพระแท่น นำโดยนายสุริยา เอมทอง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น และสมาชิกกลุ่ม ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการเปิดตลาด KEYHOLE MARKET โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัสลิน บัวบาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นวิทยากร จากการประชุมงานในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,การกำหนดประเภทของร้านค้าและการวางแนวทางในการจัดตั้งตลาดเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการเปิดตลาด KEY HOLE จะทำให้ผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง.. การเปิดตลาดจะเกิดขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม๒๕๖๒ นี้ แล้วพบกันนะครับ #เกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น