การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบาย ๓ ส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
รายงานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2564
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566