การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการสร้างจิตสำนักและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม พ.ศ.๒๕๖๔
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565
มาตรการป้องกันการรับสินบน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 2565
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2565
มาตรการป้องกันการรับสินบน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ2565
ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2565
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2565
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 2565
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2565
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66