การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่ วยงานเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่ วยงานเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่
วยงานเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖