การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลพระแท่น