การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และคณะกรรมการบริหารสภาประชาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น