การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่นอัลบั้มการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น

ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น