การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563