การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564