การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น


สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมครั้งนี้มีญัตติ
1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไรายปตั้งรายจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
2.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 4.พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง สมาชิกสภาประชาคม (strong) นำโดย นายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะ ประธานสภาประชาคม และสมาชิกสภาประชาคม เข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาฯครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระแท่น
#เทศบาลตำบลพระแท่น มีมาตรการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าประชุมสภาทุกคน