การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลพระแท่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567