การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณประจำปี 2562
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพระแท่น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565