การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณประจำปี 2562
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพระแท่น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566-2570 เทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศเทศบาลตำบลพระแท่น เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570)
กิจกรรมส่งเสริม สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพระแท่นใสสะอาด ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลพระแท่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567