การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น