การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างโปร่งใส สุจริต ต่อต้าน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 24
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 18
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่นประจำปี 2565
เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในโครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2565