การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.ท.จ กาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวดที่ 4 การคัดเลือก
ประกาศ ก.ท.จ กาญจนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่9) พ.ศ. 2550
ประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น