การเข้าพักรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลพระแท่น


การเข้าพักรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลพระแท่น