การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมคณะกรรมกองทุนด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปี 2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น( สปสช.) ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2565
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลพระแท่น ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ 2565
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลพระแท่น
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรเทศบาลตำบลพระแท่น หมู่ที่ 12 ประจำเดือนมกราคม 2566
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรเทศบาลตำพระแท่น หมู่ที่ 3,4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรเทศบาลตำพระแท่น หมู่ที่่15 ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์นอกสถานที่(ประชุมสัญจรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน) เทศบาลตำบลพระแท่น ม.7 ประจำเดือน พ.ย.2566
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์นอกสถานที่(ประชุมสัญจรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน)เทศบาลตำบลพระแท่น ม. 3,4 ประจำเดือน ธ.ค.2566
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์นอกสถานที่(ประชุมสัญจรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน)เทศบาลตำบลพระแท่น ม.15 ประจำเดือนม.ค.2567