การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของช้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี ๒๕๖๔
จรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพระแท่น
วัฒนธรรมองค์กร
จรรยาบรรณของพนักงาน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น1 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น2 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565