กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน


วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น