ของดการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่
ทั้งนี้เทศบาลตำบลพระแท่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลพระแท่น ขอแจ้งยกเลิกจัด โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลพระแท่น ต้องขออภัยพี่น้อง ประชาชนมา ณ โอกาสนี้