ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ต หรือคลิกลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/njxpin