ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ(เทศบาลตำบลพระแท่น)


ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ(เทศบาลตำบลพระแท่น) ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code