ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่น ประเมิน IIT

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีั ร่วมประเมิน IIT