ขอเชิญบุคลากรเทศลบาลตำบลพระแท่น ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส