ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ (เทศบาลตำบลพระแท่น)


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ (เทศบาลตำบลพระแท่น) ร่วมตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code