ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานเทศบาลตำบลพระแท่นร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ต หรือคลิกลิงค์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/njxpin