ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลพระแท่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส