โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระแท่นจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2563 โดยในครั้งนี้ ได้จัดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ในการนี้นายกทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย นางสาวณัฐกมล ต่ายคนอง รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีนางเอื้อมพร ราชมณี รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระแท่นขอขอบคุณ นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการวัดพระแท่นดงรัง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สำหรับวันนี้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฟและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง, ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ,ซ้อมแผนการปฐมพยาบาล กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ การจัดเชื้อเพลิง, สาธิตและปฏิบัติงานดับไฟ