คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระค่าขยะมูลฝอย
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการการร้องเรียนร้องทุกข์-ร้องเรียน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการชำระภาษีป้าย
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับผู้รับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ