คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลพระแท่น สำหรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน