คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือการลาสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคา
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
คู่มือการปฏิบัติ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และ สารบรรณ
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือพนักงานจ้าง
คู่มือการลา
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
คู่มือใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565