คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลพระแท่น สำหรับนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น สำหรับนิติกร