คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพระแท่น
คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระแท่น