งาน CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564

งาน CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อมด้วย นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน “CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”
สำหรับการจัดงาน CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ผู้มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและประชาชน
ทั้งนี้เทศบาลตำบลพระแท่น ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) และรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติคนเก่งและดีของจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี