จรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

จรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองเทศบาลตำ