ตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รอบที่ 2

ตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รอบที่ 2
ตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐกมล ต่ายคนอง รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และ นางเอื้อมพร ราชมณี รองปลัดเทศบาล และคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในวันนี้เป็นการตรวจผลงานรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการให้กำลังใจ และตรวจความคืบหน้า ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดมีกำลังใจในการเข้าประกวด และเข้าใจในโครงการ
ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นี้ เทศบาลตำบลพระแท่น ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านปลูกผักแปลงคีย์โฮล เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นผักสวนครัว ปลอดสารพิษ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”