ตรวจรับถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และ จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล เข้าร่วม ตรวจรับถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ่อหว้า ,บ้านโป่งพระแท่น สร้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 4,170,000 บาท
โดยมี คณะผู้บริหาร และเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาคมหมู่ 4,หมู่ 13 เข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจร่วมในครั้งนี้ด้วย
#เทศบาลตำบลพระแท่น เทศบาลแห่งความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการทำงานของนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของเทศบาล