ตัดแว่นสายตา

📣ข่าวประชาสัมพันธ์
จาก งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระแท่น
———————————-
ขอเชิญประชาชนทั่ว ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น ที่มีปัญหาสายตาบกพร่อง เข้ารับการตัดแว่นสายตา

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มีนาคม2566
โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้า