ตาราง ปปช. , ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูู่ที่ 16 บ้านดงรัง ตำบลพระแท่น

13.-ตาราง-ปปช.-ร่างขอบเขต-โครงการปรับปรุงซ่อ