ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 55 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13

11.-ตาราง-ปปช.-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินค