นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน ให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มโคขุน น้อยการเกษตร ต.หนองลาน จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในโคและกระบือเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และยังเป็นการกำหนดมาตรการแนวทางรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในโคและกระบือ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดต่อไป