นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของช้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี ๒๕๖๔
จรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบาย ๓ ส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบาย 3 ส.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพระแท่น
จรรยาบรรณของพนักงาน
วัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลพระแท่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่
ประกาศนโยบาย 3 ส ประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลพระแท่น 2565
ประกาศจรรยาบรรณของพนักงาน อปท. เทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี 2565
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2565
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 เทศบาลตำบลพระแท่น
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566