ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น-เ