ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่10) พ.ศ. 2550

ข้อ252ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี-10

PDF Embedder requires a url attribute