ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของ-ข้าราชการ-ลูกจ้าง-และ-พนักงานจ้าง-ของเทศบาลตำบลพระแท่น