ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของช้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศคุณธรรม-จริยธรรมของช้าราชการ-ลูกจ้า