ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ3