ประกาศราคากลางประจำปี 2562

ประกาศราคากลางประจำปี 2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณถนน ทต.พระแท่น 32 หมู่ที่ 3 และ หมู่ 4
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณแยกขวา ทต. 70 หมูที่1 เชื่อมหมู่ที่11
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 32 หมูที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล.บริเวณแยกซ้าย ถนนเทศบาลตำบลพระแท่น 14 หมู่ที่ 6
ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาลตำบลพระแท่น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาลตำบลพระแท่น
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 90 หมู่ที่ 16
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 90 หมู่ที่ 16
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 23 หมู่ที่ 4
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 23 หมู่ที่ 4
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 46 หมู่ที่ 12
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 46 หมู่ที่ 12
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 29 และ 64 หมู่ที่ 3
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 29 และ 64 หมู่ที่ 3
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 53 หมู่ที่ 13
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 53 หมู่ที่ 13
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 55 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 55 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองท่าสาร-บางปลา
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณถนนเลียบคลองท่าสาร-บางปลา
ตาราง ปปช. , ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูู่ที่ 16 บ้านดงรัง ตำบลพระแท่น
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูู่ที่ 16 บ้านดงรัง ตำบลพระแท่น
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากที่ทำไว้เดิม) บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 70 หมู่ที่ 11
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากที่ทำไว้เดิม) บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 70 หมู่ที่ 11
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณแยกขวา ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 25หมู่ที่ 1
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณแยกขวา ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 25หมู่ที่ 1
ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 48 หมู่ที่ 15
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 48 หมู่ที่ 15
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 3 หมู่ที่ 6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 19 หมู่ที่ 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 19 หมู่ที่ 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 38 หมู่ที่ 10
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 23 หมู่ที่ 4
ตาราง ปปช. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 26 หมู่ที่ 5
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 26 หมู่ที่ 5
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 32 หมู่ที่ 3 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)
ราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่นดงรัง หมู่ที่ 10
ราคามาตรฐานรถขยะ
ร่างขอบเขตคุณลักษณะรถขยะ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ ที่ 4