ประกาศราคากลางประจำปี 2563

ประกาศราคากลางประจำปี 2563
2563 ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 13 ที่กม.1+462 ถึง กม.2+248
2563 ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนน ทต.พระแท่น 23 หมู่ที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)
2563 ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร บ้านพระแท่น หมู่ที่ 10
2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา ถนน ทต.พระแท่น 50 หมู่ที่ 12
2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน ทต.พระแท่น 21 หมู่ที่ 7
2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่น หมู่ที่ 6
2563 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา ถนน ทต.พระแท่น 50 หมู่ที่ 12
2563 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 13 ที่กม.1+462 ถึง กม.2+248
2563 ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน ทต.พระแท่น 21 หมู่ที่ 7
2563 ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนท่าเรือ-พระแท่น หมู่ที่ 6
2563 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขวา ถนน ทต.พระแท่น 50 หมู่ที่ 12
2563 ราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า บริเวณถนน ทต.พระแท่น 33 หมู่ที่ 13
2563 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน ทต. พระแท่น 23 หมู่ที่ 4 (ต่อจากที่ทำไว้เดิม)
2563 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร บ้านพระแท่น หมู่ที่ 10
2563 ราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10
2563 ราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลพระแท่น หมู่ที่ 10