ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล