ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2564